Máte otázku?
Volajte bezplatne Po-Pia: 9:00 - 16:00

Zásady ochrany osobných údajov

Prístup na stránky www.sk-klima.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom a týchto internetových stránkach môžu byť úplne alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č.84/2014 Z.z.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi zaobchádzať v súlade z platnými právnymi predpismi a používať ich len v rozsahu nutnom na  splnenie účelu, pre ktorý sú tieto údaje získavané, a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme subjektu týchto údajov. Prevádzkovateľ ďalej využíva tieto údaje pro svoju vlastnú potrebu, hlavne pre účely analýz a vyhodnocovanie možných rizík, sledovanie kvality služieb a spokojnosti klientov.

Užívateľ s vyššie uvedeným postupom prevádzkovateľa súhlasí.

Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa moderných bankových štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky klientské informácie sú chránené bankovým tajomstvom a súvisia s povinnosťou mlčanlivosti prevádzkovateľa.