Máte otázku?
Volajte bezplatne Po-Pia: 9:00 - 16:00

Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.sk-klima.sk je CZECHKLIMA s.r.o., Nábřežní 13, 373 82 Boršov nad Vltavou, ktorá je v súlade so zák. č. 618/2003 Zb.z., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam. Prevádzkovateľovi patria všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich designu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie internetových stránok www.sk-klima.sk. Internetové stránky www.sk-klima.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito podmienkami.

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.sk-klima.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že najmä nebude zasahovať do bezpečnosti alebo obsahu internetových stránok www.sk-klima.sk alebo ich inak zneužívať, zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov, využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ, reťazových správ, zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy, vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov, pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.sk-klima.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosťou, šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

Obsah internetových stránok www.sk-klima.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia uskutočňovať zmeny informácií na týchto stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.sk-klima.sk. Prevádzkovateľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie uskutočňovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.sk-klima.sk. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.sk-klima.sk